Şövalyelerin Mızrak Dövüşü

4.4 звезд, основано на 11 отзывах

RUR 199.00
В наличии

FELSEFE YÜZÜĞÜ ani bir başarı için her şeye sahip: entrika, karşı entrika, gizem, yiğit şövalyeler, kırık kalpler ile dolu çiçekli aşklar, aldatma ve ihanet

Ancak ba kent arenas Darius un g rmedi i hi bir eye benzememektedir ve zorlu rakipleri onun bile yenemeyece i kadar g l olabilir

Ancak yerle bir olmu adaya ve lmek zere olan Ragon a vard klar nda ok ge kalm olabilirler

Bizleri asla unutmayaca m z ve her ya a ve cinsiyete hitap eden bir d nyaya g t ren bir fantezi.

Books and Movie Reviews, Roberto MattosE lenceli bir destan fantezisi

Darius kendisini mparatorluk ba kentine ve gelmi i ge mi en b y k arenaya getirilmi halde bulur

Erec ve Alistair in ba lar nehirden yukar yelek a p, mparatorlu un kalbine do ru gittik e derinle ir Volusia y bulup Gwendolyn i kurtarmaya kararl d rlar Bu arada, Godfrey ve ekibi arkada lar n n intikam n almaya niyetli bir bi imde Volusia da karma a yarat rlar

Gwendolyn Yamac n kraliyet saray n n ailevi ili kilerine g m l r, nk Kral ve Krali e ondan bir iyilik isterler

Kirkus Reviews Muhte em bir eylerin ba lang c orada

Midwest Book ReviewH zl ve kolay okunuyor Neler olaca n g rmek i in okumak zorunda kal yorsunuz ve yar da b rakmak istemiyorsunuz. FantasyOnline

Onu bir sava ya d n t recek ve imk ns z ba armas n sa lay p hayatta kalmas na yard m edecek gizemli bir adam taraf ndan e itilir

Publishers Weekly Kahramanlar n G revi ile ilgili olarak yorumu Co kulu bir fantezi Gen ve destans bir yeti kin serisinin hen z ba lang c olmay vaat ediyor

San Francisco Book Review Aksiyon y kl Rice n yaz m sa lam ve yk merak uyand r c

Sizi saatlerce e lendirecek ve her ya taki okuyucuyu memnun edecek

T m fantezi okurlar n n k t phanesinde bulunmas n tavsiye etti imiz bir kitap

Volusia ise istikrars z banket d rt bir yandan sald r ya u rad nda, mparatorlu u y netmenin ne anlama geldi ini anlar

Yamac n gelece ini de i tirebilecek s rlar ortaya karmak ve Thorgrin le Guwayne i kurtarabilecek bir g reve kan Gwen derinlere indik e rendikleriyle ok ge irir

Net Kahramanlar n G revi ile ilgili olarak yorumu VALYELER N MIZRAK D V nde Thorgrin ve karde leri denizde Guwayne in izini s rerler ve onu I k Adas na kadar izlerler

eref ve cesaretle, kaderle ve yazg yla, b y c l kle ilgili bir yk

VALYELER N MIZRAK D V sofistike d nya olu umuyla ve zellikleriyle arkada lara ve a klara, rakiplere ve kur yapanlara, valyelere ve ejderhalara, entrikalara ve politik entrikalara, re it olmaya, k r lan kalplere, aldatmacaya, h rsa ve ihanete dair destans bir yk

Похожие товары